La fundació mas i terra

La fundació té per objecte promoure les actuacions destinades a la conservació i la recuperació del patrimoni històric, arquitectònic, natural i cultural dels Països Catalans.

Objectius:

a) L'elaboració d'un inventari de les masies i construccions annexes, per a conèixer-ne el nombre i l'estat exacte.

b) La realització d'un estudi científic: Fitxa de catalogació i elaboració de les tipologies de masies.

c) Fer conèixer el patrimoni arquitectònic. Ensenyar a recuperar i valorar el patrimoni de les masies.

d) Fomentar-hi la sensibilització, car és part integrant del patrimoni etnològic del país i de la història de les nostres famílies

Projecte MASIAIRE

Masiaire: Pertanyent a la masia; masover (Diccionari català - valencià - balear)

La masoveria és un model alternatiu d'accés a l'habitatge, que contribueix a la rehabilitació de les masies, a la protecció del patrimoni i al poblament rural.

Des de la Fundació Mas i Terra hem creat un servei que dona l'oportunitat tant a propietaris com a masovers per a recuperar el patrimoni de les masies i aturar així el procés de desaparició viscut en els darrers anys. El nostre paper és el de connectar propietaris i masovers i vetllar pel compliment d'un contracte de masoveria que ambdues parts hauran acordat. Aquesta iniciativa vol incidir especialment en la voluntat de recuperació dels valors històrics i arquitectònics de les construccions, i per això preveiem fer un assessorament que fomenti la utilització de materials i de tècniques constructives tradicionals.


QUÈ OFERIM ALS PROPIETARIS?

El projecte Masiaire ofereix als propietaris la possibilitat de preservar les masies que posseeixen, tot aturant el procés de degradació que tenen per trobar-se deshabitades. D'altra banda, les intervencions que es preveu que faran els masovers faran que l'immoble no només no perdi valor, sinó que aquest es mantindrà o fins i tot augmentarà. Així mateix, tindran la possibilitat d'oferir un habitatge digne als masovers i que així contribueixin al repoblament de l'entorn rural.

Si voleu oferir el vostre mas, ompliu el formulari

Formulari de propietari que vol oferir la masoveria


QUÈ OFERIM ALS MASIAIRES?

La possibilitat de viure en un entorn rural i de contribuir en la recuperació del patrimoni de les masies. Oferim als masiaires l'accés a un habitatge a condició de fer-hi les intervencions que calguin perquè hi puguin viure, que quedaran acordades al contracte. El cost i finançament de les obres aniran a càrrec dels masovers, excepte en els casos de reformes estructurals en què es requereixi un gran coneixement tècnic i que els masovers no puguin assumir. Una vegada s'hagin superat els terminis acordats de les intervencions, els masovers podran mantenir l'habitatge per un temps acordat en funció de la inversió feta tot pagant un lloguer de baix cost pel manteniment que es farà sobre la construcció. De forma complementària, adquiriran coneixement en tècniques constructives tradicionals.

Si cal, la Fundació Mas i Terra s'ofereix a gestionar amb una entitat cooperativa de crèdit el suport financer per a les obres de rehabilitació.

Si voleu ser masiaires, ompliu el formulari

Formulari de candidats a masiaires


Més informació del projecte

Consulteu les masies que busquen masiaires

Activitats de la Fundació

Estudi de la Masia dels Països Catalans

Biblioteca de la masia

Publicacions de la fundació

Exposicions

Cursos

Xarxa Euroregional d'Arquitectura Rural

El comú de la gent té una percepció vaga de quin és l'estat real del que es coneix com arquitectura rural. Tots veiem, en el decurs dels nostres trajectes diaris, si anem d'una població a una altra, algun mas abandonat, que s'ensorra i que ja és ensorrat. En veure-ho segur que tots tenim la sensació que alguna cosa ben nostra, del patrimoni comú, s'ha perdut. Cada vegada que un mas desapareix és com si la nostra llengua perdés un mot, una locució, una frase feta, un gir característic. En un món en què tot es globalitza, en què tot s'uniformitza, en què es pretén que unes llengües esbandeixen del planeta les altres, per inútils, també ens trobem que una determinada arquitectura, globalitzada, pretén esborrar les característiques pròpies de cada contrada, de cada comarca. La realitat és tossuda, però les dinàmiques de l'evolució ens porten sempre a la diversitat. De la mateixa manera que la nostra llengua no desapareixerà, tampoc desapareixerà l'arquitectura rural que ens distingeix.

Això sí, cal trobar una utilitat a la masia, més enllà de l'element patrimonial i paisatgístic. No ens podem obsessionar a salvar masies perquè sí. No te sentit rehabilitar pel simple gust de rehabilitar. El mas és la manera racional d'intervenció de l'home en el medi, i la societat – que avui ja no és agrícola – ho ha d'entendre. Si avui rehabilitem una masia, ha de ser perquè algú hi visqui, perquè hi trobi la manera de viure, perquè qui es decanti per anar-hi a viure hi trobi les mateixes possibilitats d'accés a les noves tecnologies, posem per cas. I aquí l'Administració hi té alguna cosa a dir. Tots hi tenim alguna cosa a dir.

Joan Maluquer i Ferrer
President de la Fundació Mas i Terra

Protecció de les masies

El patrimoni té un valor per si mateix com a recurs al servei del desenvolupament durador i, al mateix temps, representa la memòria col·lectiva de la població i un recurs potencial per al seu futur. La importància del patrimoni és objecte d'un consens cada cop més ampli. El repte que se'ns presenta és integrar millor la protecció, la valoració del patrimoni dins la perspectiva local del desenvolupament. Per això, s'han de vèncer les amenaces que el posen en perill, com són l'abandonament generalitzat de les masies i el despoblament. Només amb la presa de consciència de la població envers la importància del patrimoni rural i la seva utilitat s'aconsegueix que la població participi en el desenvolupament del territori i es faci càrrec del patrimoni que ha heretat.

...
Rehabilitació

Establir les condicions adequades per a la rehabilitació de les masies. Moltes masies es troben en una situació de ruïna progressiva, malauradament irreversible, com a conseqüència del procés global d'urbanització del territori i de decadència de la vida rural que experimenta la nostra societat des de fa unes quantes dècades.

Llegiu més
...
Repoblament i teletreball

Promoure el teletreball, entenent-lo com a sistema d'ocupació que afavoreix, per una banda, el manteniment de la població autòctona i, per l'altra, l'atracció de treballadors d'alt nivell de formació de les zones properes, així com l'ampliació de les estades al camp dels teletreballadors a canvi d'una millor qualitat de vida.

Llegiu més
...
Turisme rural

Els beneficis de la seva conservació amb el turisme rural o l'artesania faciliten la integració d'un turisme de qualitat en el medi natural i històric. S'ha de prendre mesures que possibilitin la realització d'inversions per la conservació del paisatge i del patrimoni, així com la millora de l'habitatge en nuclis rurals i habitatges aïllats.

Llegiu més

RECUPERACIÓ DE LES MASIES

Les masies

Conserven un significat cultural que ens acosta al passat del seu entorn i de les quals podem descobrir valors diversos: tenen un valor sociològic que reflecteix les formes de vida de l'home al llarg del temps; un valor artístic com a obra d'artesania humana i manifestació de diferents estils; i una càrrega simbòlica que es manifesta en la decoració, els materials utilitzats, la tipologia i les formes.

Recuperació

La recuperació del patrimoni arquitectònic rural és un benefici incalculable per a la cultura catalana, atès que és el testimoni d'una manera de ser d'un poble, és l'art popular i nacional sortit de la pròpia terra, arrelat a les tradicions, a l'idioma, a la història, a la cultura, als costums, representatiu del medi on es formà i visqué. La bellesa del món rural es troba en la seva diversitat, en els seus contrastos i en la definició de la seva identitat.

Difusió

La difusió del patrimoni rural dels Països Catalans, fomentant les relacions entre totes les zones que els componen, i d'aquesta manera, afavorir la preservació i el coneixement d'aquest patrimoni cultural comú, així com la promoció del turisme cultural.
Hi ha manca d'ocupació i d'especialitat dels llicenciats en arquitectura, ciències socials, humanitats i història, i la possibilitat de crear ocupacions de caràcter emergent.

Utilitat

Cal posar a disposició de les administracions públiques i els tècnics els mitjans necessaris perquè hom pugui analitzar la utilitat socioeconòmica d'aquestes actuacions d'una manera global, a diferents nivells d'estudi (comarcal, municipal i individual), per tal de garantir al màxim l'èxit del projecte abans de la seva realització i així aconseguir la difusió de bones pràctiques en tot allò referent al patrimoni arquitectònic de les masies.

 

Masies catalogades

 

Fotografies de masies

 

Llibres a la Biblioteca de la masia

 

Llibres publicats